kitulu i tjumaq!停課不停學公告
標題 公告處室 發佈人 發佈時間
地磨兒國小因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情停課期間實施計畫 kitulu i tjumaq!停課不停學 董晨晧 2021-06-07 12:26:41
109學年度第二學期停課不停學課表 kitulu i tjumaq!停課不停學 董晨晧 2021-06-07 10:09:08
停止到校上課延長至110/07/02 kitulu i tjumaq!停課不停學 董晨晧 2021-06-07 15:14:44
線上電子書(不含排灣本位教材) kitulu i tjumaq!停課不停學 董晨晧 2021-06-07 10:18:44
學生在家自學相關連結 kitulu i tjumaq!停課不停學 董晨晧 2021-06-07 10:15:02